Jdi na obsah Jdi na menu
LovecPokladu.cz - detektory kovů
 


Zákon o Sboru uniformované vězeňské stráže

20. 5. 2008

Zákon č. 321/1948 Sb. ze dne 22. prosince 1948


o Sboru uniformované vězeňské stráže.Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


ČÁST I.


Ustanovení organisační.


§ 1


(1) Zřizuje se veřejný ozbrojený a jednotně organisovaný Sbor uniformované vězeňské stráže (dále jen SVS). Jeho působnost se vztahuje na celé území státu.

(2) Úkolem SVS je správní a strážní služba při výkonu soudní a jiné vazby, vykonávané ve vězeňských ústavech, a zajištění bezpečnosti a pořádku v justičních budovách a v částech budov, užívaných justiční správou. Podrobnější ustanovení vydá ministr spravedlnosti.

(3) Ustanovením odstavce 2 není dotčena působnost jiných úřadů a orgánů, pokud jde o péči o národní bezpečnost.

§ 2


(1) SVS tvoří příslušníci dosavadního SVS, pokud budou ministrem spravedlnosti převedeni do Sboru zřízeného podle tohoto zákona.

(2) SVS se doplňuje z dobrovolných uchazečů, kteří jsou přijímáni nejprve na zkoušku (§ 5, odst. 1). Za příslušníka SVS na zkoušku může býti přijat, jen kdo


a) je československým státním občanem, je státně spolehlivý, je oddaný lidově demokratickému zřízení a občansky bezúhonný,

b) je ke službě způsobilý,

c) překročil 21 a nedosáhl 30 let věku,

d) má vojenský výcvik, vykonav předepsanou presenční službu.

(3) Ministerstvo spravedlnosti může prominout podmínku uvedenou v odstavci 2, písm. c). Podmínka uvedená v odstavci 2, písm. d) se netýká žen.

§ 3


(1) Příslušník SVS se propustí:


1. ukáže-li se dodatečně, že nevyhovuje podmínkám stanoveným v § 2, odst. 2, písm. a),

2. ukáže-li se za služby na zkoušku (§ 5, odst. 1), že není k službě způsobilý nebo stane-li se tělesně ke službě nezpůsobilým, aniž nabyl nároku na výslužné,

3. uznal-li soud v rozsudku také na ztrátu hodnosti,

4. bylo-li vysloveno jeho propuštění v řízení kárném,

5. žádá-li za propuštění; před uplynutím čtyřleté povinné služby (§ 5, odst. 2) lze žádosti vyhověti, jen jsou-li pro to závažné důvody.

(2) Z dosavadního veřejného pensijního zaopatření příslušníka SVS, který byl propuštěn, nevznikají veřejnému zaměstnavateli jiné závazky a propuštěnému příslušníku SVS jiná práva, než jak určují ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1948, č. 99 Sb. , o národním pojištění, týkající se přestupů z národního pojištění do veřejného pensijního zaopatření a naopak, s rozdílem, že se za den přestupu do národního pojištění považuje již den rozvázání služebního poměru propuštěného příslušníka SVS.

§ 4


(1) SVS tvoří úředníci SVS, gážisté mimo služební třídy (dále jen gážisté SVS) a čekatelé SVS.

(2) Služební kategorie úředníků SVS a platové stupnice gážistů SVS jakož i úřední (služební) tituly příslušníků SVS určí vláda nařízením.

(3) Úředníci SVS se doplňují ze zvlášť spolehlivých a lidově demokratickému zřízení oddaných československých státních občanů, kteří mají schopnosti zastávat funkci úředníka SVS. Podrobnější ustanovení vydá ministerstvo spravedlnosti.

§ 5


(1) Každý příslušník SVS musí sloužit 2 roky na zkoušku a má v této době vykonat odbornou zkoušku. Nevykoná-li ji včas, prodlužuje se zkušební doba o dobu, o kterou byla zkouška později vykonána. Rozsah, způsob a ostatní podmínky zkoušky stanoví ministerstvo spravedlnosti.

(2) Každý příslušník SVS se musí při vstupu zavázat k čtyřleté povinné službě. Do této služby se započítává zkušební doba (odstavec 1).

§ 6


(1) Příslušníci SVS jsou podřízeni svým velitelům a spolu s nimi ministru spravedlnosti.

(2) Ministerstvo spravedlnosti vydá organisační a služební předpisy pro SVS a v dohodě s ministerstvem národní obrany předpisy o tom, jak mají být příslušníci SVS vystrojeni a vyzbrojeni.

§ 7


Vzhledem k úkolům uvedeným v § 1, odst. 2 mají příslušníci SVS charakter osob vojenských; podléhají stejným soudům a platí pro ně stejné trestní zákony jako pro osoby vojenské. Pro příslušníky SVS platí služební řád, který podle obdoby vojenského služebního řádu vydá ministr spravedlnosti. Až do vydání zvláštních kárných předpisů pro příslušníky SVS platí přiměřeně předpisy o vojenském kázeňském a kárném právu, jakož i o odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním.

§ 8


Příslušníci SVS mají zákonem stanovená práva stráže příslušníků Sboru národní bezpečnosti; pro použití zbraně příslušníky SVS platí obdobně předpisy o použití zbraně příslušníky Sboru národní bezpečnosti.

§ 9


Ustanovení o platových poměrech příslušníků SVS.


Dokud nebude provedena nová zákonná úprava služebních a odpočivných (zaopatřovacích) platů příslušníků SVS a pozůstalých po nich, platí přiměřeně dosavadní předpisy.

ČÁST II.


Ustanovení přechodná a závěrečná.


§ 10


Trestní věci, které v den počátku účinnosti tohoto zákona jsou zahájeny u občanských soudů proti osobám, jež podle tohoto zákona podléhají vojenské trestní pravomoci, a které nejsou ještě v I. stolici skončeny, přecházejí na soudy uvedené v § 7.

§ 11


(1) Zrušují se předpisy, které odporují tomuto zákonu, nebo které jím byly nahrazeny, zejména dekret presidenta republiky ze dne 1. října 1945, č. 94 Sb. , o úpravě některých otázek organisace a služebních a platových poměrů sboru uniformované vězeňské stráže.

(2) Předpisy vydané na základě dekretu č. 94/1945 Sb. zůstávají nedotčeny, pokud neodporují tomuto zákonu a dokud nebudou nahrazeny předpisy vydanými podle tohoto zákona.

§ 12


Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr spravedlnosti v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v.r.


Dr. John v.r.


Zápotocký v.r.


Dr. Čepička v.r.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář