Jdi na obsah Jdi na menu
LovecPokladu.cz - detektory kovů
 


Zákon o sborech stráže bezpečnosti

20. 5. 2008

Zákon č. 230/1922 Sb. ze dne 13. července 1922


o sborech stráže bezpečnosti


Změna: 28/1928 Sb.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1


Pro výkon bezpečnostní služby zřizují se u státních úřadů, jež určí se nařízením, civilní sbory stráže bezpečnosti, a to a) uniformované a b) neuniformované.

O sborech obojího druhu platí ustanovení tohoto zákona a předpisů vydaných na jeho základě.

Sbory uniformované stráže bezpečnosti jsou ozbrojeny a po vzoru vojenském zřízeny.

Sbory neuniformované stráže bezpečnosti nejsou zřízeny po vzoru vojenském a jejich členové mohou býti dle potřeby ozbrojeni.

Sbor stráže bezpečnosti působí u úřadu, u něhož byl zřízen; avšak části sboru nebo jednotliví členové mohou býti k výkonu služby přikázáni jinému úřadu. Způsob, jakým se to děje, upravuje se nařízením.

§ 2


Zásady pro působnost sborů stráže bezpečnosti, úřední název každého z obou druhů těchto sborů, zařadění jejich členů do skupin spolu s určením titulů, jakož i předpisy o služebním poměru, pokud předpisy ty nejsou obsaženy v zákoně ze dne 25. ledna 1914, ř. z. č. 15 , o služebním poměru státních úředníků a státních zřízenců (služební pragmatice), upraví se nařízením.

Rozdělení sborův a řád služební určují vnitřní předpisy.

§ 3


Členům sborů stráže bezpečnosti náleží kromě požitků, stanovených obecnými předpisy pro zaměstnance dotčené skupiny (kategorie), také přídavek strážní, jehož roční výše se určí nařízením. Tento přídavek je započitatelný do pensijní základny.

Nařízením se určuje, pokud a v jaké výši přísluší členům sborů stráže bezpečnosti některých hodnostních stupňů přídavek hodnostní. Také tento přídavek je započitatelný do pensijní základny.

Další požitky, odůvodněné výkonem služby, stanoví ministr vnitra v dohodě s ministrem financí. Požitky takto stanovené nejsou započitatelny do pensijní základny.

§ 4


Členové sborů stráže bezpečnosti mají, konajíce službu, zákonem ustanovená práva stráže civilní a požívají právní ochrany této stráže. Zbraně smějí užíti, šetříce opatrnosti podle okolností případu potřebné, jen v těch případech, ve kterých smějí jí podle zákonných ustanovení použíti příslušníci četnictva.

§ 5


Ve všech případech, ve kterých jest dle tohoto zákona některá úprava vyhrazena nařízení nebo vnitřnímu předpisu, platí až do účinnosti tohoto dosavadní předpisy.

§ 6


Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr vnitra.


T. G. Masaryk v. r.


Dr. Beneš v. r.


Černý v. r.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář