Jdi na obsah Jdi na menu
LovecPokladu.cz - detektory kovů
 


Zákon o reorganisaci finanční stráže

9. 5. 2007

Zákon č. 28/1920 Sb. ze dne 12. prosince 1919 o reorganisaci finanční stráže.
§ 1.Dosavadní finanční stráž se zrušuje a nahrazuje se pro vnitrozemí důchodkovou kontrolou a pro službu pohraniční finanční stráží pohraniční.§ 2.K přijetí k důchodkové kontrole vyžaduje se mimo všeobecné pro státní službu ustanovené podmínky, vzdělání rovnající se celkem 6. třídě středoškolské. Ministr financí může v případech nutných povoliti výjimky.


Legionářům přiznává se přednostní nárok na přijetí. Legionářům může ministerstvo financí povoliti úchylku od ustanovení co do stáří a stavu platných.§ 3.Pro příslušníky důchodkové kontroly zavádějí se dvě odborné zkoušky, a to nižší a vyšší. Rozsah a zkušební předměty těchto zkoušek budou stanoveny podle potřeb služebních nařízením.§ 4.Pro vykonávání důchodkové kontroly budou zařízeny zvláštní důchodkové kontrolní úřady, jež podléhati budou přímo příslušným finančním úřadům I. stolice.§ 5.Příslušníci důchodkové kontroly jsou úředníky Československé republiky a zařaďují se do hodnostních tříd podle skupiny D služební pragmatiky.§ 6.


Místo diet přísluší úředníkům důchodkové kontroly paušální náhrada roční částkou, a to:vXI.hodnostní třídě804 K
vX.""900 K
vIX.""1.008 K
vVIII.""1.104 K
vVII.""1.200 K

 Paušál úřednických čekatelů rovná se paušálu v XI. hodnostní třídě.Vedle dietního paušálu stanoví se cestovní paušál podle rozlohy kontrolního obvodu a podle rozsahu služby ministerstvem financí, a to bez rozdílu hodnostní třídy, roční částkou od 480 do 960 K.§ 7.Služba důchodkové kontroly koná se v obleku občanském, dlužno však vykázati se úřední legitimací.§ 8.Služební poměry pohraniční finanční stráže upraví se pro přechodní dobu nařízením.§ 9.
Přechodná ustanovení.
Úředníci a zřízenci dosavadní finanční stráže přejímají se k důchodkové kontrole s obmezením vytčeným v § 10 tohoto zákona podle těchto ustanovení:1. Úředníci finanční stráže přeřaďují se ze skupiny E do skupiny D státních úředníkův a zařaďují se na poprvé podle celkové doby služební a podle svého předběžného vzdělání takto:Úředníci s celou střední školou a složenou zkouškou zralosti zařaďují se


po12letechdoX.hodn.třídy
po18""IX.""
po24""VIII.""
po32""VII.""


Ostatní úředníci:


po12letechdoX.hodn.třídy
po18"doIX.""
po26"doVIII.""
po34"doVII.!"
Do VIII. a VII. hodnostní třídy mohou však býti zařaděni pouze oni úředníci, které komise u příslušného zemského finančního úřadu zvlášť k tomu ustanovená uzná za způsobilé, aby důchodkový úřad samostatně úspěšně vedli.Tato komise skládá se z předsedy neb jeho zástupce a čtyř členů. Předsedu a jeho zástupce jmenuje ministerstvo financí, dva členy ustanoví zemský finanční úřad a dva členy a jejich náhradníky vyšlou ze svého počtu příslušníci dosavadní finanční stráže té které země.Je-li celková služební doba úředníků, o něž jde, delší nežli služební doba svrchu udaná, započte se jim časový rozdíl pro postup do vyšších požitkův a poukáží se v daném případě vyšší požitky k výplatě.


2. Zřízenci dosavadní finanční stráže, pokud vykazují kvalifikaci alespoň "dobrou" a budou přejati k důchodkové kontrole (§ 10), zařadí se do hodnostních tříd a stupňů platových skupiny D státních úředníků podle těchto ustanovení:a) Zřízenci, kteří úspěšně vykonali, nebo do jednoho roku ode dne vyhlášení zákona vykonají, dosavadní úřednickou nebo bývalou potravní zkoušku, budou zařaděni do platových stupňů jednotlivých hodnostních tříd podle služného (bez povyšovacího přídavku), které jim přísluší od 1. září 1919 na základě nové úpravy (zákon ze dne 7. října 1919, č. 541 Sb. z. a n.), při čemž se jim započtou 2 roky pro postup do vyšších požitků.


b) Zřízenci, kteří vykonali jenom dosavadní zkoušku respicientskou, budou zařaděni do platových stupňů jednotlivých hodnostních tříd podle služného (bez povyšovacího přídavku), které jim přísluší od 1. září 1919 na základě nové úpravy (zákon ze dne 7. října 1919, č. 541 Sb. z. a n.), s tím obmezením, že zřízenci, kteří mají vzdělání v § 2 tohoto zákona žádané, mohou postoupiti nejvýše do VIII., a oni zřízenci, kteří tohoto vzdělání nemají, nejvýše do IX. třídy hodnostní. Zřízencům, kteří požívají povyšovacího přídavku, započte se 1 rok pro postup do vyšších požitků. Další postup podmíněn jest úspěšným vykonáním vyšší odborné zkoušky. (§ 3).


c) Zřízencům, kteří respicientské zkoušky dosud nemají, povoluje se k vykonání nižší v § 3 tohoto zákona označené zkoušky lhůta do konce roku 1920. Vykonají-li řečenou zkoušku v této lhůtě, budou zařaděni do důchodkové kontroly začátkem měsíce, jenž po zkoušce následuje, za podmínek v předchozím odst. b) uvedených. Nekryje-li se toto služné s platovým stupněm úřednického schematu, nastupuje zařadění do stupně nejblíže vyššího. Doba, ztrávená v platovém stupni zřízeneckém, na základě kterého nastane přeřazení, započte se do postupu v úřednickém schematu.


d) Zřízenci, kteří vykonali s úspěchem respicientskou zkoušku, mají předepsané vzdělání (§ 2) a slouží déle 1 roku, avšak nemají služného 2808 K, budou zařaděni do XI. hodnostní třídy. Ostatní dosud nezkoušení zřízenci finanční stráže, kteří mají předepsané vzdělání, stanou se čekateli na úřednická místa ve skupině D.Ve všech těchto případech nesmí býti zařaděním přivoděna újma v dosavadních služebních požitcích.§ 10.K důchodkové kontrole nemohou ze sboru dosavadní finanční stráže býti převzati zaměstnanci:1. kteří po 28. říjnu 1918 byli pro pohraniční službu přijati,


2. kteří do stanovené jednoroční lhůty nevykonají nižší respicientské zkoušky (§ 9, odst. 2 c),


3. o kterých komise, v § 9, pod čís. 1. označená, na případnou stížnost s konečnou platností rozhodne, že nelze jich doporučiti k přijetí k důchodkové kontrole, a to zejména proto,a) že zaměstnanec, má kvalifikaci méně dobrou,


b) že byl převzat ze služeb cizího státu do služeb československé finanční stráže,


c) že dosavadní celková služební činnost nebo způsobilost toho kterého zaměstnance nenasvědčuje, že by při důchodkové kontrole se osvědčil nebo osvědčiti mohl.§ 11.V přechodné době a dokud se nevybuduje nová pohraniční stráž finanční, jsou příslušníci dosavadní finanční stráže, i když do důchodkové kontroly zařaděni budou, povinni podle potřeby a podle ustanovení pro pohraniční stráž platných konati službu hraniční, aniž jim z toho důvodu přísluší nárok na zvláštní nebo zvýšené služební požitky.§ 12.Zákon tento nabývá účinnosti dnem 1. září 1919.
§ 13.Provésti zákon ukládá se ministru financí.T. G. Masaryk v. r.


Tusar v. r.


Sonntág v. r.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář