Jdi na obsah Jdi na menu
LovecPokladu.cz - detektory kovů
 


Vládní nařízení o stráži obrany státu

9. 5. 2007

Vládní nařízení č. 270/1936 Sb. ze dne 23. října 1936 o stráži obrany státuVláda republiky Československé nařizuje podle čl. I zákona ze dne 21. června 1934, č. 109 Sb. z. a n. , o mimořádné moci nařizovací, ve znění zákona ze dne 17. června 1936, č. 163 Sb. z. a n. :§ 1(1) Zřizuje se stráž obrany státu (dále jen stráž).


(2) Úkolem stráže je ochrana neporušitelnosti státních hranic a nedotknutelnosti státního území a spolupůsobení při ochraně veřejného pořádku, klidu a bezpečnosti.


(3) Stráž může býti pověřena i prováděním jiných úkolů, souvisících s úkoly uvedenými v odstavci 2, na příklad též úkolů celní správy. Takové opatření učiní ministerstvo vnitra v dohodě s příslušným ministerstvem.


§ 2(1) Stráž je složenaa) z příslušníků četnictva, policejních strážních sborům obecní stráže bezpečnosti a vojenských osob,

b) z příslušníků finanční stráže a osob majících postavení jiné veřejné stráže, jiných zaměstnanců státu, ústavů, podniků a fondů státních nebo státem spravovaných a zaměstnanců veřejnoprávních korporací, ústavů podniků a fondů, ať ve služebním poměru veřejnoprávním či soukromoprávním, pokud jsou podle svého služebního poměru určeni k výkonu strážní, policejní nebo podobné služby.


(2) Celkový počet příslušníků stráže určuje ministerstvo vnitra v dohodě s ministerstvem obrany a ministerstvem financí.


(3) Osoby uvedené v odstavci 1 určuje za příslušníky stráže okresní úřad. Osoby, které nejsou ve státní, zemské neb okresní službě, mohou býti určeny za příslušníky stráže jen se svým souhlasem. Osoby vojenské a osoby uvedené v odstavci 1, písm. b) budou určeny za příslušníky stráže v souhlase s orgánem, který určí příslušný státní ústřední úřad. Okresní úřad může příslušníka stráže kdykoliv zprostiti této funkce.


(4) Osoby uvedené v odstavci 1, písm. a) stávají se příslušníky stráže určením podle odstavce 3, osoby uvedené v odstavci 1, písm. b) stávají se příslušníky stráže pro případ potřeby a pro dobu, které stanoví okresní úřad, jakož i pro dobu potřebného výcviku.


(5) Proti opatřením podle odstavců 3 a 4 není žádného opravného prostředku.


§ 3(1) Stráž je v přičině služby konané podle tohoto nařízení podřízena politickým (státním policejním) úřadům, v příčině výcviku, vyučování, kázně a kontroly služby svým velitelům (§ 6) a ve všech těchto směrech ministerstvu vnitra.


(2) V případě § 1, odst. 3 náleží řízení služby, patřící do oboru jiného ústředního úřadu než ministerstva vnitra, orgánům, jež určí předpisy vydané podle § 6, odst. 1.


§ 4(1) Stráž je vojensky organisována a vycvičena.


(2) Příslušníci stráže podléhají při výkonu služby podle tohoto nařízení vojenským trestním zákonům a soudům a platí pro ně přiměřeně vojenský služební řád; kázeňské právo a řízení upraví ministerstvo vnitra v dohodě s ministerstvem národní obrany a ministerstvem financí přiměřeně podle předpisů o vojenském kázeňském právu a řízení. Pro vojenské osoby, jako příslušníky stráže, platí předpisy o vojenském kázeňském právu a řízení.


§ 5(1) Příslušníci stráže mají, pokud jde o výkon služby podle tohoto nařízení, zákonem stanovena práva civilní a vojenské stráže.


(2) Příslušníci stráže smějí použíti zbraně, šetříce opatrnosti podle okolností případu potřebné, v těchto případech:a) při nutné obraně, aby odvrátili násilný útok, jenž na ně byl učiněn nebo který jim přímo hrozí nebo jímž se ohrožuje život jiné osoby;

b) aby odvrátili nebezpečný útok, který ohrožuje střežený objekt, po marné výzvě, aby bylo upuštěno od útoku;

c) aby zamezil útěk pachatele, jenž vážně poškodil neb ohrozil střežený objekt, byl-li přistižen při činu nebo je-li důvodně podezřelý z takového činu a nelze-li jej zadržeti jiným způsobem;

d) aby zamezili útěk nebezpečného zločince, jehož nemohou jiným způsobem zadržeti;

e) aby zamezili útěk osoby, která se v místech ohrožených chová podezřele a na volání příslušníka stráže nedá uspokojivou odpověď, nemohou-li ji zadržeti jiným způsobem;

f) nelze-li jinak překonati odpor, směřující k zmaření jejich služebního výkonu.


(3) O použití zbraně proti vnějšímu nepříteli platí pro osoby vykonávající službu podle § 1, odst. 2 tohoto nařízení to, co platí pro osoby vojenské.


(4) Příslušníci stráže mají právo při výkonu služby podle tohoto nařízení žádati součinnost každého orgánu služby veřejné, zvláště úřadů civilních, jiných sborů strážních a jejich členů, starostů obecních a velitelstev i úřadů vojenských.


§ 6(1) Ministerstvo vnitra v dohodě s ministerstvem národní obrany a ministerstvem financí upraví vnitřními předpisy organisaci stráže, zásady pro působnost stráže, služební povinnosti, služební oprávnění a služební tituly příslušníků stráže a v dohodě s příslušnými ministerstvy poměr stráže k politickým (státním policejním) úřadům a k orgánům, jichž se týká ustanovení § 3, odst. 2.


(2) Ministerstvo vnitra v dohodě s ministerstvem národní obrany a příslušnými ministerstvy dále určí, jak má býti stráž označena, povolávána k výcviku, školena, cvičena, vystrojena a vyzbrojena, jakými pomůckami pro výkon služby podle tohoto nařízení má býti opatřena, jak bude velitelská moc vykonávána, jak jsou osoby uvedené v § 2, odst. 1, pokud jsou ve státní, zemské neb okresní službě, povinny přispívati k provádění úkolů podle tohoto nařízení, i když nejsou příslušníky stráže, a jak bude na tuto jejich činnost vykonáván dozor.


§ 7Osoby určené za příslušníky stráže jsou povinny vykonati přísahu tohoto znění:"Přísahám při všem, co jest mi svaté, a v plné shodě se svým svědomím a přesvědčením, že budu poslušen presidenta a vlády republiky Československé a všech svých velitelů a představených; přísahám, že budu bez odmluvy plniti jejich nařízení vždy a všude, i v nebezpečí, bez váhání a odporu, že svůj útvar neopustím, ale i život svůj ochotně dám na ochranu vlasti a za její svobodu; přísahám, že budu své druhy milovati, k nim věrně státi, v nebezpečí je neopustím, ale až do konce s nimi budu bojovati, jak mi káže mužná čest a vědomí povinností občanských. Tak přísahám."


§ 8Povinnosti, které náležejí zaměstnancům ve veřejné službě podle tohoto nařízení a předpisů a rozkazů na základě jeho vydaných, patří k jejich služebním povinnostem ve služebním poměru, v němž jsou ustanoveni. Porušení těchto povinností se stíhá podle disciplinárních (kázeňských, kárných) předpisů, platných pro služební poměr, v němž je takový zaměstnanec ustanoven, a to bez újmy potrestání v kázeňském řízení podle § 4, odst. 2.


§ 9Po dobu příslušnosti ke stráži nebudou její příslušníci, podléhající branné povinnosti, až na další opatření vojenské správy povoláváni k výkonu vojenské služební povinnosti.


§ 10Pro ubytování příslušníků stráže při výkonu služby podle tohoto nařízení a v příčině požadování věcných prostředků a osobních úkonů pro účely stráže platí přiměřeně předpisy platné pro ubytování vojska a o požadování věcných prostředků a osobních úkonů pro vojsko.


§ 11Jako odborné poradce, po případě pro výkon funkce odborných referentů nebo velitelů, přidělí příslušný ústřední úřad v dohodě s ministerstvem vnitra podle potřeby tomuto ministerstvu a politickým (státním policejním) úřadům důstojníky vojska, po případě úředníky z oboru ministerstev financí, železnic a pošt a telegrafů. Jejich poměr k úřadům, k nimž budou přiděleny, bude upraven vnitřnímu předpisy, které vydá ministerstvo vnitra v dohodě s příslušným ústředním úřadem.


§ 12Vláda stanoví, zdali a za jakých podmínek náleží příslušníkům stráže při výkonu služby podle tohoto nařízení nárok na stravu a ubytování, po případě nárok na náhradu za tyto naturální služební příjmy.


§ 13Ministerstvo národní obrany v dohodě s ministerstvem vnitra určí, kdy, v jakém rozsahu a jakým způsobem stráž podléhá vojenskému velení a přestává býti podřízena politickým (státním policejním) úřadům.


§ 14Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr vnitra v dohodě s ministerstvem národní obrany a se zúčastněnými ministry.Dr. Beneš v. r.


Dr. Hodža v. r.


Dr. Krofta v. r.


Dr. Zadina v. r.


Dr. Černý v. r.


Machník v. r.


Dr. Kalfus v. r.


Nečas v. r.


Dr. Franke v. r.


Dr. Czech v. r.


Dr. Dérer v. r.


Tučný v. r.


Najman v. r.


Dr. Šrámek v. r.


Bechyně v. r.


Dr. Spina v. r.


Dostálek v. r.


Zajíček v. r.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář