Jdi na obsah Jdi na menu
LovecPokladu.cz - detektory kovů
 


Vládní nařízení o protektorátní policii

17. 5. 2007

Vládní nařízení č. 77/1944 Sb. ze dne 28. března 1944 o protektorátní policii.Vláda Protektorátu Čechy a Morava nařizuje podle § 1, odst. 1 nařízení říšského protektora v Čechách a na Moravě ze dne 12. prosince 1940 (Věstn. ř. prot. str. 604), kterým se prodlužují a mění některá ustanovení ústavního zákona zmocňovacího ze dne 15. prosince 1938 (Sb. č. 330) ve znění nařízení ze dne 27. února 1942 (Věstn. ř. prot. str. 42):§ 1Policejní výkonná moc.V Protektorátu Čechy a Morava náleží policejní výkonná moc, pokud na základě zvláštních ustanovení nepřísluší říšským orgánům, protektorátní policii.§ 2Členění protektorátní policie.


Protektorátní policie se člení na uniformovanou a na neuniformovanou protektorátní policii.§ 3


Uniformovaná protektorátní policie.(1) K uniformované protektorátní policii náleží:1. četnictvo (zákon ze dne 14. dubna 1920, Sb. č. 299, o četnictvu, ve znění zákona ze dne 31. ledna 1928, Sb. č. 28),2. uniformovaná vládní policie (dosud uniformovaný policejní strážní sbor - § 12 vládního nařízení ze dne 6. března 1936, Sb. č. 51, o organisaci policejní správy a služby a o některých jiných opatřeních v oboru vnitřní správy),3. uniformovaná obecní výkonná policie (§ 2 vládního nařízení ze dne 9. července 1942, Sb. č. 250, o obecní výkonné policii),4. hasičstvo z povolání (§ 7 vládního nařízení ze dne 18. prosince 1941, Sb. č. 30 z roku 1942, o věcech požární ochrany), jež se napříště označuje "požární ochranná policie".


(2) Ministr vnitra může přenésti úkoly uniformované obecní výkonné policie na četnictvo nebo na vládní policii s tím účinkem, že odpadá povinnost nebo oprávnění zříditi a udržovati uniformovanou obecní výkonnou policii (§ 3 vl. nař. Sb. č. 250/1942 ve znění vl. nař. Sb. č. 34/1943). Podrobnosti upraví ministr vnitra výnosem.§ 4Neuniformovaná protektorátní policie.K neuniformované protektorátní policii náleží:1. vládní kriminální policie (dosud neuniformovaný policejní strážní sbor - § 12 vl. nař. Sb. č. 51/1936),


2. obecní kriminální policie (dosud neuniformovaná obecní výkonná policie - § 2 vl. nař. Sb. č. 250/1942).


§ 5Generální velitelé protektorátní policie.(1) V ministerstvu vnitra vykonávají policejní úkoly a oprávnění generální velitel uniformované protektorátní policie a generální velitel neuniformované protektorátní policie. Působnost obou generálních velitelů navzájem a vůči vnitřní správě vymezí ministr vnitra výnosem.


(2) Generální velitelé zastupují ve svém oboru působnosti ministra vnitra, který upraví podrobnosti výnosem.


§ 6Inspektoři protektorátní policie.(1) Za účelem sjednocení policejní výkonné moci v zemích České a Moravské dosazují se inspektoři protektorátní policie. Jejich působnost se vztahuje v rámci všeobecných zákonných předpisů na vedení, jmenovitě na úpravu služby a služebního dozoru, přibírání dorostu, výcviku, školení, výstroje a výzbroje, služební kázně, osobních a hospodářských záležitostí protektorátní policie. Pokud jde o osobní a hospodářské záležitosti obecní výkonné policie, přísluší jim právo udělovati obecním orgánům pokyny; pokud proti tomu podá vedoucí obce rozklad, dohodne se inspektor s příslušným zemským úřadem.


(2) Inspektorům uniformované protektorátní policie náleží dále věci požární ochrany a okamžitá opatření při katastrofách.


(3) Inspektoři uniformované a neuniformované protektorátní policie jsou přičleněni k zemským úřadům. V záležitostech uvedených v odstavci 2 jsou na prvém místě jmenovaní činni jako orgánové zemského úřadu. Jejich služební postavení upraví ministr vnitra výnosem.


§ 7Vládní kriminální policie.(1) Úkoly a oprávnění, jež příslušejí vládní kriminální policii zařízené k zajištění jednotného potírání zločinnosti, vykonávajía) kriminální ředitelství Praha, věcně a místně příslušné pro zemi Českou,


b) kriminální ředitelství Brno, věcně a místně příslušné pro zemi Moravskou,


c) kriminální oddělení a pobočky s omezenou věcnou a místní příslušností.


(2) Zřízení kriminálních oddělení a poboček, jakož i vymezení jejich věcné a místní příslušnosti a bližší označení kriminálních ředitelství, kriminálních oddělení a poboček stanoví ministr vnitra výnosem.


§ 8Obecní kriminální policie.(1) Obecní kriminální policie (§ 4, č. 2) podléhá po odborné stránce pokynům vládní kriminální policie.


(2) Ministr vnitra může přenésti úkoly obecní kriminální policie na vládní kriminální policii s tím účinkem, že odpadá povinnost nebo oprávnění zříditi a udržovati obecní kriminální policii (§ 3 vl. nař. Sb. č. 250/1942 ve znění vl. nař. Sb. č. 34/1943). Podrobnosti stanoví ministr vnitra výnosem.


Ustanovení přechodná a závěrečná.§ 9Opatření učiněná dosud v oboru protektorátní policie považují se od jejich vydání za opatření učinění podle tohoto nařízení.


§ 10Ustanovení, která jsou v rozporu s tímto nařízením nebo upravují stejné předměty, zejména ustanovení § 2, věty čtvrté a § 18, odst. 3 zák. Sb. č. 299/1920, dále ustanovení §§ 4 až 6, § 17, odst. 2, písm. h) a odst. 4, § 22, č. 2 a § 23 téhož zákona se zrušují.


§ 11Toto nařízení nabývá účinnosti 7. dne po vyhlášení; provede je ministr vnitra v dohodě s ministrem financí.Státní president:


Dr. Hácha v.r.


Předseda vlády:


Dr. Krejčí v.r.


Ministr vnitra:


Bienert v.r.


Ministr financí:


Dr. Kalfus v.r.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář