Jdi na obsah Jdi na menu
LovecPokladu.cz - detektory kovů
 


Vládní nařízení o pomocné službě finanční výkonné

20. 5. 2008

Vládní nařízení č. 31/1941 Sb. ze dne 26. září 1940


o pomocné finanční službě výkonné


Vláda Protektorátu Čechy a Morava nařizuje podle § 4, odst. 3 , § 9, odst. 1 , § 17, odst. 3 a § 210, odst. 1 zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platového zákona):


§ 1


(1) Pomocnou službu správní, dozorčí, kontrolní, pátrací, výběrčí a vykonavatelskou ve finančním oboru protektorátní správy obstarávají orgánové pomocné finanční služby výkonné.

(2) Jsou povinni konati též veškeré jiné úkony, uložené jim zvláštními předpisy nebo příkazy úřadů protektorátní finanční správy, a to i pro jiné obory protektorátní správy.

(3) Orgány protektorátní správy a obcí jsou povinny poskytovati orgánům pomocné finanční služby výkonné pomoc při výkonu jejich služby.

§ 2


Pomocnou finanční službu výkonnou obstarávají úředníci, zřízenci nebo pomocní zřízenci.

§ 3


(1) Úředníci (§ 2) jsou protektorátními pragmatikálními úředníky v kategorii úředníků nižší pomocné správní služby ve IV. služební třídě [ § 1, písm. c) vládního nařízení ze dne 24. srpna 1939, č. 203 Sb. ]. Doplňují se z řad zřízenců (§ 5), ustanovených na služebních místech I. platové stupnice zřízenecké, kteří vyhovují všeobecným podmínkám stanoveným pro ustanovení úředníkem a zvláštním podmínkám stanoveným v odstavcích 2, 3 a 4.

(2) Podmínkou pro ustanovení zřízence úředníkem je nejméně šestnáctiletá služba skutečně ztrávená v pomocné finanční službě výkonné, jíž se staví na roveň doba skutečné služby ztrávené ve služebním poměru, z něhož byl zřízenec podle § 8 do pomocné finanční služby výkonné převeden, zvláštní způsobilost pro místo, které se propůjčuje, dále schopnost, upotřebitelnost a důvěryhodnost, jakož i úspěšný výkon odborné úřednické zkoušky.

(3) K této zkoušce může býti připuštěn pouze zřízenec, vykazuje-li nejméně desetiletou službu skutečně ztrávenou v pomocné finanční službě výkonné, jíž se staví na roveň doba skutečné služby ztrávené ve služebním poměru, z něhož byl zřízenec podle § 8 do pomocné finanční služby výkonné převeden. Ministerstvo financí určí, které zkoušky nahrazují tuto zkoušku.

(4) Ministerstvo financí může v případech zvláštního zřetele hodných povoliti zkrácení služební doby, stanovené podmínkou pro ustanovení úředníkem a pro připuštění k výkonu odborné úřednické zkoušky.

(5) Rozsah, způsob a ostatní podmínky zkoušky stanoví ministerstvo financí.

§ 4


Při ustanovení úředníkem obdrží úředník, není-li jinak stanoveno, počáteční služné nejnižší platové stupnice úřednické. Je-li roční částka jeho dosavadního služného vyšší než počáteční služné nejnižší platové stupnice úřednické, obdrží služné, které se rovná roční částce jeho dosavadního služného, popřípadě, není-li takového služného v nejnižší platové stupnici úřednické, služné, které tuto částku nejblíže převyšuje. Je-li služné, které obdrží úředník podle těchto ustanovení při ustanovení úředníkem, stejné jako roční částka jeho dosavadního služného, započte se doba s dosavadním služným ztrávená, a to až do nejvyšší výměry tří roků, pro zvýšení služného.

§ 5


(1) Zřízenci pomocné finanční služby výkonné jsou pragmatikálními zřízenci.

(2) Služební místa zřízenců pomocné finanční služby výkonné se systemisují v I., II. a III. platové stupnici ( §§ 24 a 27 platového zákona ).

(3) Zřízencem pomocné finanční služby výkonné může býti ustanoven jen, kdo splnil všeobecné zákonné podmínky pro ustanovení zřízencem, vykazuje předchozí dobu ztrávenou v poměru pomocného zřízence v délce stanovené platnými předpisy pro ustanovení pomocných zřízenců zřízenci a absolvoval s prospěchem cvičný běh pro orgány pomocné finanční služby výkonné, pokud bude předepsán.

(4) Zřízencům pomocné finanční služby výkonné jest zakázáno, aby přímo nebo nepřímo přijímali vzhledem ke svým služebním výkonům dary nebo jiné výhody nebo aby si je dali pro sebe nebo své rodinné příslušníky slíbiti.

(5) Služební místo zřízence I. platové stupnice může býti propůjčeno zřízenci pomocné finanční služby výkonné II. platové stupnice, který vykazuje alespoň dobrou kvalifikaci a který s úspěchem vykonal zkoušku předepsanou pro zřízence pomocné finanční služby výkonné. Rozsah, způsob a ostatní podmínky zkoušky stanoví ministerstvo financí, které může ve výjimečných případech zkoušku prominout, zejména zřízencům, kteří vykonali jinou rovnocennou zkoušku. Ustanovení § 3, odst. 3, věty druhé platí obdobně.

§ 6


(1) Služební a platové poměry pomocných zřízenců pomocné finanční služby výkonné se řídí ustanoveními vládního nařízení ze dne 7. července 1926, č. 114 Sb., o úpravě služebních a platových poměrů pomocných zřízenců.

(2) Ustanovení § 5, odst. 4 platí i pro pomocné zřízence pomocné finanční služby výkonné.

§ 7


(1) Orgánové pomocné finanční služby výkonné konají službu v občanském oděvu.

(2) Vyžaduje-li to povaha služby, může býti zřízencům a pomocným zřízencům pomocné finanční služby výkonné uloženo, aby konali službu ve služebním oděvu předepsaném pro zřízence.

(3) Zaměstnancům, jimž bude uložena povinnost uvedená v odstavci 2, přísluší příspěvek na pořízení a udržování služebního oděvu, jehož výši, podmínky a způsob výplaty určí ministerstvo financí, přihlížejíc k předpisům platným v tomto směru pro zaměstnance rovnocenných kategorií jiných služebních oborů, u nichž pro nošení služebního oděvu platí stejné nebo obdobné předpoklady.

Přechodná ustanovení


§ 8


(1) Na místa orgánů pomocné finanční služby výkonné budou převedeni podle § 2 vládního nařízení ze dne 21. prosince 1938, č. 379 Sb., zaměstnanci finanční stráže a berní vykonavatelé - pokud nebudou převedeni do jiného oboru veřejné služby nebo do služeb zaměstnavatelů uvedených v části II zmíněného vládního nařízení, nebo nepoužijí ustanovení § 9 tohoto nařízení - a to:


a) úředníci strážní služby na místa úředníků nižší pomocné správní služby,

b) zřízenci finanční stráže a zřízenci-berní vykonavatelé na místa zřízenců pomocné finanční služby výkonné,

c) zřízenečtí čekatelé v dosavadní služební hodnosti,

d) pomocní zřízenci finanční stráže a pomocní zřízenci-berní vykonavatelé na místa pomocných zřízenců pomocné finanční služby výkonné.

(2) Pro zřízenecké čekatele platí až do jejich ustanovení zřízenci též ustanovení § 16, odst. 4 až 8 a odst. 11 vládního nařízení ze dne 19. prosince 1930, č. 202 Sb., kterým se provádějí předpisy o organisaci finanční stráže a upravují její služební a některé platové poměry; jinak se na ně přiměřeně vztahují ustanovení platná pro pragmatikální zřízence.

§ 9


Zaměstnanci uvedení v § 8, pokud proti nim není zahájeno soudní nebo disciplinární (kárné) řízení, jež by mohlo skončiti ztrátou služby nebo propuštěním, mohou do 31. prosince 1940 prohlásiti, že se vzdávají služby; při skončení služebního poměru obdrží jednorázový plat na odchodnou ve výši služebního platu, kterého posléze požívali, a to:


a) mají-li méně než pět roků započitatelných pro nárok na výslužné a jeho výměru, ve výši jednoročního služebního platu,

b) mají-li alespoň pět roků započitatelných pro nárok na výslužné a jeho výměru, ve výši dvouročního služebního platu.

Závěrečná ustanovení


§ 10


(1) Příslušníci finanční stráže nesmí ode dne účinnosti tohoto nařízení nositi stejnokroj.

(2) Orgánům, konajícím službu u úřadu potravní daně na čáře, je dovoleno do doby, než bude učiněno opatření podle § 7, odst. 2, nositi dosavadní stejnokroj.

§ 11


(1) Dnem účinnosti tohoto nařízení pozbývají platnosti, pokud se z tohoto nařízení jinak nepodává, všechna v jiných předpisech obsažená ustanovení o předmětech, které jsou upraveny v tomto nařízení.

(2) Zejména pozbývají platnosti vládní nařízení č. 202/1930 Sb. a vládní nařízení ze dne 13. května 1938, č. 106 Sb., kterým se nově upravuje předpis o stejnokroji finanční stráže a dozorčích úředníků.

(3) Do dne převodu ve smyslu § 8 platí v osobních a služebních věcech zaměstnanců dosavadní předpisy.

§ 12


Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr financí.


Ing. Eliáš v. r.


Ježek v. r.


Dr. Kratochvíl v. r.


Dr. Kalfus v. r.


Dr. Havelka v. r.


Dr. Kapras v. r.


Čipera v. r.


Dr. Krejčí v. r.


Dr. Klumpar v. r.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Are you 18? Come in and don't be shy!

(loveawake.ru, 19. 1. 2022 10:39)

Welcome to the world of adult Dating loveawake.ru