Jdi na obsah Jdi na menu
LovecPokladu.cz - detektory kovů
 


Vládní nařízení o obecní výkonné policii

20. 5. 2008

Vládní nařízení č. 250/1942 Sb. ze dne 9. července 1942


o obecní výkonné policii


Změna: 34/1943 Sb.

Vláda Protektorátu Čechy a Morava nařizuje podle § 1, odst. 1 nařízení říšského protektora v Čechách a na Moravě ze dne 12. prosince 1940 (Věstn. ř. prot. str. 604), kterým se prodlužují a mění některá ustanovení ústavního zákona zmocňovacího ze dne 15. prosince 1938 (č. 330 Sb.) ve znění nařízení ze dne 27. února 1942 (Věstn. ř. prot. str. 42):


§ 1


Úkoly

(1) Obecní výkonná policie je povolána k výkonu policejních úkolů, které příslušejí obcím na základě všeobecných ustanovení.

(2) V rámci svých oprávnění má obecní výkonná policie vyhovovati dožádáním jiných veřejných orgánů, úřadů a soudů.

§ 2


Členění

Obecní výkonná policie se člení na uniformovanou a neuniformovanou výkonnou policii.

§ 3


Vybudování

(1) Obce s více než 10.000 obyvateli jsou povinny zříditi a udržovati obecní výkonnou policii. Tato povinnost se nevztahuje na obce, pro které byl zřízen vládní policejní úřad. Jsou-li pro to zvláštní důvody, může býti povinnost zříditi obecní výkonnou policii uložena i menším obcím. Jiné obce nejsou oprávněny udržovati obecní výkonnou policii.

(2) Rozhodnutí podle odstavce 1 vydá v jednotlivém případě ministr vnitra.

(3) Příkaz zříditi a udržovati obecní výkonnou policii může býti vzat zpět.

§ 4


Organisace, početní stav a rozvrstvení míst


Směrnice o organisaci, o početním stavu a o rozvrstvení míst obecní výkonné policie vydá ministr vnitra.

§ 5


Podřízenost

Obecní výkonná policie je podřízena obecnímu starostovi a jeho pověřeným zástupcům, politickým úřadům a ministrovi vnitra.

§ 6


Výcvik, ozbrojení


(1) Obecní výkonnou policii jest zbrojiti, vyzbrojiti a vycvičovati podle jednotných zásad.

(2) Směrnice o tom vydá ministr vnitra.

§ 7


Použití zbraně


Pro obecní výkonnou policii platí předpisy o použití zbraně, platné pro četnictvo.

§ 8


Služební a platové poměry


(1) Příslušníci obecní výkonné policie jsou obecními zaměstnanci.

(2) Pro služební a platové poměry příslušníků obecní výkonné policie jsou směrodatné předpisy, platné pro vládní policii.

§ 9


Služební trestní pravomoc


Příslušnost k ukládání služebních trestů bude upravena výnosem ministra vnitra.

§ 10


Náklady na policii


(1) Náklady vzniklé vybudováním a udržováním obecní výkonné policie (náklady na policii) nese obec.

(2) Ministr vnitra v dohodě s ministrem financí určí, zda a v jaké výši mohou býti obcím poskytnuty příspěvky na náklady na policii.

(3) Obce, které nejsou oprávněny udržovati obecní výkonnou policii (§ 3, odst. 1, poslední věta), jsou povinny přenechati protektorátní policii k bezplatnému užívání budovy, místnosti a věcná zařízení, jež sloužila úkolům převzatým protektorátní policií. Kromě toho jsou tyto obce povinny poskytovati roční příspěvky na osobní a věcná vydání, spojená s udržováním veřejné bezpečnosti a pořádku. Tyto roční příspěvky budou určeny zemským úřadem v dohodě se zemským finančním ředitelstvím a mají činiti nejméně dvě třetiny skutečného nákladu. Roční příspěvky nesmějí však překročiti částku skutečných řádných vydání, která měly obce s policejními úkoly, převzatými protektorátní policií v posledním kalendářním roce před jejich převzetím.

§ 11


Převádění

(1) Zemský úřad stanoví jednotlivě, kteří obecní zaměstnanci, určení v den účinnosti tohoto nařízení výlučně nebo převážně k plnění úkolů uvedených v § 1, se stanou příslušníky obecní výkonné policie.

(2) Pro převádění a pro řízení, jehož se má k tomu použíti, vydá ministr vnitra směrnice.

§ 12


Závěrečná ustanovení


Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. července 1942; provede je ministr vnitra v dohodě s ministrem financí.


Státní president:


Dr. Hácha v.r.


Předseda vlády


Dr. Krejčí v.r.


Ministr vnitra:


Bienert v.r.


Ministr financí:


Dr. Kalfus v.r.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář