Jdi na obsah Jdi na menu
LovecPokladu.cz - detektory kovů
 


Podstrážmistři SNB

27. 4. 2007

Je posud v živé paměti, jak se snažili okupanti, když odpor porobených národů rostl ode dne ke dni, verbovat do svých řad žoldnéře. Hitlerovská válečná mašinérie potřebovala mít klidný týl a tak Daluegovi, jehož již stihl spravedlivý trest, mělo se dostat „k udržení pořádku a autority Herrenvolku“ nových sil přímo z řad těch ujařmených, kterými tolik opovrhoval.


Kolik myslíte, že se jich u nás přihlásilo?


Těch, kteří byli přijati do býv. protektorátních bezpečnostních sborů (četnictvo, policie, uniformovaná obecní výkonná policie a požární ochranná policie), bylo 2.208!


Byli ustanoveni policejními čekateli kategorie gážistů mimo služební třídu. Někteří z nich byli převzati definitivně a stali se po absolvování německých policejních kurzů v době nesvobody – podstrážmistry.


Jen proto, že jde o mladé lidi, svedené goebbelsovskou propagandou a t. zv. protektorátem, ministerstvo vnitra – Hlavní velitelství SNB – zaujalo při řešení otázky jejich převzetí do Sboru národní bezpečnosti velmi benevolentní postoj! Ovšem za předpokladu, že lze u nich počítat s úspěchem převýchovy!


Loňského roku 6. září bylo příslušným výnosem prohlášeno za neplatné absolvování škol a odborných kursů, zřízených pro příslušníky bezpečnostních sborů v době nesvobody. Německé školení podle německých předpisů v nacistickém duchu není přijatelné pro naši lidově demokratickou republiku! Proto 1.870 býv. policejních čekatelů (do dnešního dne jich bylo 338 propuštěno pro neschopnost služební, mravní nebo duševní, na vlastní žádost nebo převedeno do jiných služeb), má-li být po boku partyzánů, illegálních a revolučních bojovníků, jakož i býv. četníků a policistů s čistým štítem z dob okupace, zařaděno do SNB a služby naší lidovládě, musí se podrobit 6měsíčnímu odbornému výcviku spolu s intensivně prováděnou mravně politickou výchovou ve výcvikových střediscích.


Aby v řadách podstrážmistrů nastalo uklidnění a jejich neodůvodněné obavy o budoucnost byly úplně odstraněny, přes všechna svá mírná opatření, jsouc si vědomo oprávněnosti svého dosavadního postupu při řešení otázky podstrážmistrů, vydalo Hlavní velitelství 26. října 1946 výnos (čís. I-7024-1946-Va/3), aby gážisté mimo sl. tř., přijatí za nesvobody do býv. bezpeč. sborů, kteří nejsou ještě definitivní, byli po dokončení patřičného šetření a po předběžné informativní zkoušce převzati definitivně a povýšeni na strážmistry! Předpokladem pro to jsou schopnosti morální, intelektuální a fysická zdatnost, čs. státní občanství, slovanská národnost a se zřetelem k úkonům služby též státní a národní spolehlivost a mravní bezúhonnost. - Budou tedy podstrážmistři definitivně převzati a povýšeni na strážmistry zároveň s definitivním převzetím a povýšením příslušníků SNB, přijatých po osvobození. - Dodatečně budou podrobeni theoretickému školení ve výcvikových střediscích, aby podle výsledku zkoušky mohlo být stanoveno jejich hodnostní pořadí.


Nebude zajisté nikoho z řad podstrážmistrů, který by nebyl s tímto konečným řešením plně uspokojen a za ně vděčen ministerstvu vnitra! A také nebude nikoho z řad členů SNB, který by jim činil předhůzky v budoucnu a – což rovněž nutno uvésti – i tisku, který by jitřil jejich řady.


Pokud se týče býv. pol. čekatelů s úplným středoškolským vzděláním, nutno uvést, že jejich povýšení (jmenování) na podkladě § 8, odst. 22, vl. nař. č. 88-1944 Sb., zůstalo právně účinným proto, jelikož dekret presidenta republiky č. 59/1945 Sb. postihl jen ta jmenování, na něž nebylo právního nároku. Vládním nařízením č. 88/1944 Sb., jehož platnost nebyla ještě zrušena, založilo pol. čekatelům s úplným středoškolským vzděláním právní nárok, aby po 3 měsících služby byli jmenováni strážmistry a po roce celkové služby by byli povýšeni na praporčíky bez jakýchkoliv jiných podmínek.


Výnosem Hlavního velitelství SNB (č. 3127-11/7-1945-Pol ze dne 10. prosince 1945) bylo jim dáno na vědomí, aby pokračovali za těmi cíli, jež sledovali středoškolským studiem a že mají možnost umístit se i na místech II. služ. třídy v polic. a polit. správě, když celkovému jejich počtu (u SNB je jich 371) nemůže být zaručeno, že se mohou stát důstojníky.


Pokud jde o důstojníky SNB, kteří byli před přijetím do býv. protektorátní policie důstojníky čs. branné moci z povolání, jejich spolehlivost prověřují přejímací komise MNO. Nebudou-li převzati armádou, budou odstraněni i z činné služby SNB. Ti z nich, kteří by podle kvalifikace byli povýšeni MNO, budou navrženi k povýšení ve Sboru národní bezpečnosti.


Tímto článkem, který má za účel informovat o tom, jak SNB bude naloženo s dědictvím z t. zv. protektorátu, bylo osvětleno, že řešení po bedlivém zkoumání všech okolností bylo zajisté obtížné, zato však takové, že zásluhou ministerstva vnitra bude nyní odstraněna jedna z brzd zdravého vnitřního rozvoje nového SNB.


nk.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář