Jdi na obsah Jdi na menu
LovecPokladu.cz - detektory kovů
 


Vyhláška o zřízení letectva ve Sboru národní bezpečnosti

27. 4. 2007

Vyhláška

ministra vnitra ze dne 25. března 1946, čís. 81/1946-Va/5,

o zřízení letectva ve sboru národní bezpečnosti.


Ministerstvo vnitra stanoví v dohodě s ministerstvem národní obrany a ministerstvem dopravy, a pokud jde o Slovensko též v dohodě s pověřenectvem vnitra, na základě § 3 zákona o četnictvu ze dne 14. dubna 1920, čís. 299 Sb., ve znění zákona ze dne 31. ledna 1928, čís. 28 Sb.:


Článek 1.

(1) Zřizuje se letectvo sboru národní bezpečnosti.

(2) Účelem letectva sboru národní bezpečnosti jest:

a) aby dozíralo na dodržení všech zákonných předpisů a mezinárodních úmluv, týkajících se letectví, jak se strany letectva domácího, tak i cizozemského a aby tím hájilo pravomoc a svrchovanost státu ve vzdušném prostoru nad státním územím;

b) aby spolupůsobíc s bezpečnostní službou pozemní provádělo ony její úkony k jejichž provedení se vzhledem k dopravnímu prostředku, jehož používá, zvláště hodí (pronásledování nebezpečných zločinců apod.), a bylo nápomocno při vykonávání oněch úkolů pozemní služby bezpečnostní, jež souvisí s dopravou leteckou (pasová kontrola apod.),

c) aby konalo službu pomocnou a záchrannou např. poskytování pomoci při živelních pohromách, při leteckých nehodách a při šetření o příčinách leteckých katastrof, pokud by nešlo o letadla vojenská.

(3) V oboru vlastní služby letecko-policejní přísluší letectvu sboru národní bezpečnosti:

1. pozorování a evidence veškeré letecké činnosti ve výsostných oblastech státu, zejména

a) kontrola dodržování leteckých řádů pravidelných leteckých linek,

b) kontrola jednotlivých povolených letů letadel cizozemských,

c) zjišťování cizozemských letadel, která neoprávněně přelétávají státní území (bez povolení vůbec, případně mimo určené vletové úseky) nebo v čs. výsostné oblasti provádějí jakoukoliv nepřípustnou a trestnou činnost (trestné činy proti bezpečnosti státu, výzvědné nebo demonstrativní lety apod.), jejich pronásledování a zakročování proti nim podle platných předpisů,

d) účast při šetření o význačnějších případech nouzového přistání letadel (prohlídka, příp. zadržení letadla);

2. činnost pozemní, umožňující a podporující plnění úkolů uvedených v odstavci 1, zejména hlásná služba v pohraničí a vnitrozemí, služba signální nebo přijímací a dávání znamení hlavně v místech vletových úseků na státních hranicích, signalisování při přistání, při změně směru letu nebo výšky letu, výstraha letadlům, porušivším platné předpisy;

3. kontrola dodržování leteckých předpisů;

a) na veřejných letištích při příletu a odletu letadel (kontrola leteckých průkazů, prohlídka letadel, zda nemají bez povolení zbraně, fotografické přístroje apod.),

b) dozor nad dodržováním platných předpisů při letecké činnosti soukromých leteckých spolků a osob zda jsou oprávněny k držení letadel a používání letišť a zda mají předepsané letecké průkazy a povolení.Článek 2.

(1) V čele letectva sboru národní bezpečnosti jest velitelství letectva sboru národní bezpečnosti, které tvoří oddělení ministerstva vnitra.

(2) Velitelství letectva jsou podřízeny letecké oddíly a letecké hlídky.


Článek 3.

(1) Správní úřady národní bezpečnosti se dožadují služeb letectva sboru národní bezpečnosti prostřednictvím ministerstva vnitra. Toliko kdyby bylo nebezpečí v prodlení, obrátí se přímo na velitele leteckého oddílu nebo velitele letecké hlídky.

(2) Výkon služby leteckých útvarů, jejich právní postavení a podřízení, jejich poměr k čs. branné moci, k soudům a státním zastupitelstvím (k vojenským soudům a vojenským prokurátorům), k ostatním státním a samosprávním úřadům, jakož i jejich práva a povinnosti jsou upraveny všeobecnými předpisy platnými pro sbor národní bezpečnosti a příslušnými zákonnými předpisy o letectví.Článek 4.

(1) Podrobnosti o výkonu služby, dislokaci, výzbroji a výstroji útvarů letectva sboru národní bezpečnosti, jakož i jejich podřízenosti ve věcech hospodářsko- a technicko-správních a účetních se stanoví zvláštními výnosy a služební instrukcí.


(2) Zahájení činnosti útvaru letectva sboru národní bezpečnosti bude vyhlášeno.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář