Jdi na obsah Jdi na menu
LovecPokladu.cz - detektory kovů
 


Spolupráce SNB při leteckých nehodách

3. 5. 2007

Směrnice pro spolupráci sboru národní bezpečnosti při leteckých nehodách.Výnos min. vnitra ze dne 7. června 1947, č. 1600/1947-Va/5.Ministerstvo vnitra dohodnuvši se s ministerstvy zahraničních věcí, národní obrany, financí, spravedlnosti, dopravy, a po slyšení pověřenectev vnitra a dopravy, vydává podle ustanovení článku 4, odst. (1) vyhlášky min. vnitra ze dne 25. března 1946, Úřední list I, částka 58, běž. č. 954 o zřízení letectva sboru národní bezpečnosti, níže uvedené směrnice.Tím pozbývá platnosti výnos min. vnitra ze dne 28.listopadu 1945, č. Z/I-38.020/1945-9, kterým byly orgánům ministerstva vnitra dány prozatímní pokyny pro postup při nouzovém přistání letadel (Cizí letouny – pokyny).Úvodní ustanovení.Tyto směrnice se vztahují na


  1. Civilní letadla tuzemská,

  2. Vojenská, policejní a celní letadla cizozemská,

  3. Tuzemské a cizozemské větroně.I. Nouzová přistání a havarie civilních letadel tuzemských a cizozemských.A. Ustanovení společná.1. Každé nouzové přistání (havarie) civilního letadla tuzemského i cizozemského hlásí stanice SNB, v jejímž obvodu k nehodě došlo, neprodleně příslušnému oblastnímu velitelství Sboru a okresnímu národnímu výboru. Oblastní velitelství zpraví o to (telefonicky, telegraficky, dálnopisem):a) ministerstvo vnitra – velitelství letectva SNB (které uvědomí krátkou cestou MNO a ministerstvo dopravy), na Slovensku kromě toho též pověřenectvo vnitra (které uvědomí pověřenectvo dopravy),b) velitelství příslušné letecké hlídky Sboru za účelem poskytnutí pomoci a účasti při vyšetřování o letecké nehodě,c) nejbližšího důstojníka obranného zpravodajství (DOZ),d) nejbližší civilní nebo vojenské letiště v případech, kdy je jejich pomoci skutečně třeba.2. Toto hlášení (vzor v příloze) musí obsahovati:a) čas a přesné určení místa nehody,b) typ, státní příslušnost a rejstříkovou značku letadla,c) jména členů posádky a cestujících a jejich zdravotní stav,d) rozsah poškození letadla (úplné zničení nebo částečné poškození),e) pravděpodobnou příčinu nehody (dá-li se zjistiti) af) domovský přístav letadla (dá-li se zjistiti).3. Došlo-li k těžké havarii, postupuje příslušná stanice SNB po provedeném hlášení podle článku 1 obdobně jako při jiné dopravní nehodě, tj. vyrozumí ještě také příslušnou oblastní nebo okresní kriminální úřadovnu (na Slovensku příslušnou pátrací stanici), příslušný soud (státní zastupitelství).4. Za těžkou havarii nutno považovati:a) havarii, při níž došlo k smrtelnému úrazu nebo těžkému zranění posádky (cestujících), po případě osob třetích, nebo při níž byla třetím osobám způsobena velká majetková škoda,b) každou havarii jakéhokoliv letadla civilního, při níž došlo k úplnému zničení letadla, i když nedošlo k zranění osob,c) nehodu letadla dopravního, při níž došlo k vážnému poškození letadla, i když nedošlo ke zranění osob.5. Příslušná stanice SNB učiní – při těžké havarii ještě před příchodem soudní komise, orgánů kriminální služby (pátrací stanice), po případě komise ministerstva doprava (pověřenectva dopravy) – vše aby místo nehody zůstalo v původním stavu. Zakáže především dotýkati se trosek letadla kýmkoli, vyjma nutná opatření souvisící se záchranou osob. Poškozené letadlo a jeho trosky nesmějí býti odklizeny před příchodem soudní komise, příp. orgánů kriminální služby (pátracích stanic) neb komise ministerstva dopravy, která vyšetřuje nehodu s hlediska technicko – správního; výjimku činí uvolnění komunikací důležitých pro dopravu. Po vyšetření havarie soudní komisí musí trosky letadla zůstati v původním stavu až do příchodu komise ministerstva dopravy (pověřenectva dopravy), pokud nekonaly obě komise šetření společně. K dalším úkolům příslušné stanice SNB patří:a) poskytnouti první pomoc raněné posádce a cestujícím,b) zajistiti palubní knihy letadla (deník, knížka letadla, knížka motoru, zápisník pro signály, osvědčení o zápisu letadla do rejstříku letadel, osvědčení o způsobilosti letadla k létání),c) zabezpečiti střežení letadla a zabrániti, aby strážní personál podával informace nepovolaným osobám nebo tisku,d) zákaz kouření blízkosti letadla,e) zakázati jakékoliv fotografování a filmování nehody nepovolanými osobami,f) zajistiti součástky letadla, výstroje a výzbroje, které byly ztraceny před nebo po dopadu letadla, nebo byly odcizeny osobami, které se dostavily první na místo nehody,g) zjistiti očité svědky a osoby, které se dostavily první k místu nehody,h) zaříditi případné odeslání zprávy o zdravotním stavu posádky příbuzným,i) označiti místa nehody předepsanými znameními, došlo-li k letecké nehodě na veřejné komunikaci,j) spolupracovati při zabezpečení letadla (opatření kolíků, provazců apod.),k) vyrozuměti nejbližší elektrárnu nebo poštovní úřad, bylo-li při letecké nehodě poškozeno elektrické nebo telefonní vedení.6. Příslušná letecká hlídka zúčastní se zásadně šetření o každé havarii a spolupůsobí po stránce odborně letecké při zpracování předepsaných zpráv. O účasti letecké hlídky při šetření o ostatních leteckých nehodách rozhodne velitel hlídky, přihlížeje k povaze hlášeného případu.7. Dostaví-li se na místo nehody kromě bezpečnostních orgánů i komise soudní a komise ministerstva dopravy (pověřenectva dopravy), řídí se postup ohledání podle pokynů soudní komise.8. Podle výsledků šetření je buď učiniti trestní oznámení soudu (státnímu zastupitelství) nebo podati příslušnému okresnímu národnímu výboru podrobnou zprávu. Jde-li o těžkou havarii, vyhotoví zprávu (trestní oznámení) příslušná kriminální úřadovna (pátrací stanice), v ostatních případech příslušná stanice SNB, v obou případech však za spolupráce příslušné letecké hlídky. Opis zprávy (trestního oznámení) nutno předložiti též přímo ministerstvu vnitra – velitelství letectva SNB, ministerstvu dopravy – letecký odbor a MNO – hl. št. - hlavní inspektorát branné výchovy (HIBV).B. Zvláštní ustanovení pro cizozemská civilní letadla jakož i civilní letadla tuzemská, letící do ciziny nebo z ciziny.a) Nouzové přistání při letu povoleném.9. Přistane-li na území ČSR nouzově cizozemské letadlo pravidelné dopravní linky (i když na čs. území leteckou dopravu neprovozuje), nebo jiné civilní letadlo, jemuž byl let nad územím ČSR povolen a je naděje, že letadlo může krátké době opět pokračovati v letu, dohlédnou orgánové SNB, aby se posádka a cestující nevzdálili a nepřišli do styku s místním obyvatelstvem a zařídí, aby nebylo z letadla nic odstraněno a aby do letadla nenastoupily další osoby nebo nebylo naloženo další zboží.10. Po zjištění totožnosti posádky a cestujících, jakož i účelu letu může býti dáno povolení k dalšímu letu (srov. však též přílohu čís. 2 k tomuto výnosu). Na letištích udělí toto povolení po celním projednání a výkonu pasové kontroly správa (velitelství) letiště, v ostatních případech orgánové leteckých hlídek nebo jiných útvarů SNB po předchozím souhlasu ONV a po dohodě s DOZ a s celním (finančním) orgánem.11. Nemůže-li letadlo v dohledné době odstartovati, provede se pasová kontrola a celní řízení přímo na místě. Po celním projednání cestujících, jejich zavazadel nebo zboží a po výkonu pasové kontroly, mohou posádka a cestující pokračovati v cestě jiným dopravním prostředkem.12. Orgánové SNB poskytnou v mezích možnosti a za součinnosti orgánů MNV posádce a cestujícím všemožnou pomoc (ubytování, stravování, umožnění telefonního, telegrafního spojení atd.). Budiž též jejich snahou, aby iniciativním, taktním a rychlým jednáním zkrátili čekání a nepohodlí cestujícím, zvláště v případech, kdy jsou na palubě letadla osoby s diplomatickým pasem, diplomatičtí kurýři se zavazadlem neb jiné důležité osobnosti, aby jim přednostně bylo umožněno co nejkratším způsobem dosáhnouti jejich cestovního cíle aneb pokračování v další cestě.13. Stejným způsobem jest postupovati při nouzových přistáních (havariích) civilních letadel tuzemských, letících do ciziny nebo z ciziny.14. O každém z těchto případů předloží velitel letecké hlídky, v jeho nepřítomnosti nejvyšší přítomný orgán SNB, po skončeném šetření ministerstvu vnitra (velitelství letectva SNB) podrobnou zprávu. Opis této zprávy jest zaslati příslušnému ONV, MNO (HIBV) a ministerstvu dopravy – letecký odbor.b) Nouzové přistání při letu nepovoleném.15. Došlo-li k nouzovému přistání civilního letadla cizozemského, které k letu nad územím ČSR nemělo povolení a tudíž přeletělo státní hranici neoprávněně (ať již omylem nebo úmyslně), provedou orgánové SNB prohlídku letadla a cestujících.16. Zjistí-li orgány při vyšetřování nouzového přistání, že jde o neomluvitelné přelétnutí státní hranice, nebo činnost protizákonnou (podloudná doprava osob, zboží, valut apod.) nebo činnost protistátní, je nutno osoby, letadlo, průvodní doklady letadla, osobní průkazy posádky a cestujících, fotografické a filmové přístroje, jakož i všechen negativní materiál v letadle nalezený, dále zbraně a střelivo zajistiti, válečné zbraně a střelivo i jakékoliv jiné válečné prostředky zabaviti a vyrozuměti o tom příslušný ONV, který učiní další opatření.17. Je-li z vyšetřování patrno, že k nouzovému přistání došlo buď omylem nebo ztrátou orientace apod. a že letem nad naším územím nebyla sledována protistátní (protizákonná) činnost, může velitel letecké hlídky, po případě jiný orgán SNB, dbaje pokynů uvedených v článku 9, po dohodě s ONV, DOZ a orgány celní (finanční) správy dáti posádce a cestujícím povolení k odletu a to:a) došlo-li k nouzovému přistání v pohraničí a je-li letadlo startu schopné, přímo nejkratší cesou na území státu, z něhož letadlo přiletělo,b) přistálo-li letadlo nouzově ve vnitrozemí a je-li v blízkosti veřejné letiště, odesláním letadla na toto letiště, odkud je příslušná letecká hlídka Sboru národní bezpečnosti doprovodí k státní hranici.V obou případech musí býti posádce cizího letadla udána dráha letu nad územím ČSR a místo přeletu hranice.18. Není-li letadlo letu schopné, umožní se posádce (cestujícím) provedení veškerých opatření souvisících s opravou, po případě s odklizením letadla, jakož i všech formalit spojených s opuštěním čs. státního území.19. O provedeném služebním zákroku předloží velitel příslušné letecké hlídky, v jeho nepřítomnosti nejvyšší přítomný orgán SNB ministerstvu vnitra (velitelství letectva SNB) podrobnou písemnou zprávu, jež má obsahovati:a) státní a rejstříkovou značku letadla,b) seznam průvodních dokladů letadla a osobních průkazů posádky a cestujících,c) jmenný seznam posádky letadla a cestujících (datum a místo narození, státní příslušnost, zaměstnání, bydliště),d) jméno, státní příslušnost a bydliště vlastníka a držitele letadla,e) účel letu (místo a dobu startu, důvod přistání na území ČSR),f) popis letadla (typ: turistický, sportovní, dvouplošník, jednoplošník-horno-dolno-křídlý, typ a počet motorů, počet sedadel, vedle sebe, za sebou, dvojí řízení apod.),g) popis přístrojů a speciálních zařízení na letadle,h) jiné závažné skutečnosti.Opis této zprávy jest zaslati úřadům uvedeným v poslední větě článku 14.20. Ministerstvo vnitra-velitelství letectva SNB vyrozumí o leteckých nehodách cizozemských letadel ministerstvo zahraničních věcí za čelem podání zprávy příslušnému zastupitelskému úřadu.

II. Nouzová přistání a havarie cizozemských letadel vojenských, policejních a celních.21. Při nouzových přistáních neb havariích cizozemských letadel vojenských, policejních a celních je nutno postupovati stejným způsobem jako při nouzových přistáních a havariích vojenských letadel čs. armády a letectva SNB (viz výnos min. vnitra-vel. letectva SNB ze dne 27. 7.1946, čís. 291/1946-Va/5, - Věstník SNB čís. 7 – 8/1946).22. Hlášení o letecké nehodě cizozemského letadla vojenského (policejního, celního) neodesílá posádka sama, nýbrž stanice SNB, v jejímž obvodu k nehodě došlo.23. Jde-li o neoprávněný přelet čs. území cizozemským letadlem vojenským (policejním, celním), při němž došlo k nouzovému přistání, třeba zabrániti, aby posádka (cestující) nezničila některé části letadla, po případě letadlo samé.24. Ve všech ostatních věcech , jež souvisí s nouzovým přistáním (havarií) cizozemského letadla vojenského (policejního, celního) řídí se orgánové SNB pokyny DOZ nebo vojenské vyšetřující komise.25. Pokud jde o zájem celní správy zůstávají nedotčena ustanovení platná pro letadla civilní. (Příloha 2).
III. Nouzová přistání a havarie tuzemských i cizozemských větroňů.26. Za nouzová přistání větroně ve smyslu těchto směrnic se považuje každé přistání větroně mimo letiště startu.27. O každém přistání jakož i havarii tuzemského větroně (pokud k nim došlo v blízkosti od místa startu) je nutno uvědomit letiště, odkud větroň startoval a příslušný ONV. Při zranění posádky nebo osoby třetí je nutno uvědomit též:a) ministerstvo vnitra-velitelství letectva SNB, které zpraví krátkou cestou ministerstvo dopravy, MNO-HIBV a aeroklub republiky Československé,b) velitelství příslušné letecké hlídky SNB za účelem poskytnutí pomoci a účasti při vyšetřování letecké nehody.28. Hlášení, uvedené v článku 27, musí obsahovati:a) čas a určení místa nehody,b) označení větroně a jeho domovský přístav,c) jméno posádky a její zdravotní stav,d) rozsah poškození větroně (úplné zničení, částečné poškození).29. Hlášení odesílá prostřednictvím příslušného oblastního velitelství stanice SNB, v jejímž obvodě k nehodě větroně došlo.30. Došlo-li k těžké havarii větroně, je nutno postupovati stejně jako při těžkých havariích letadel civilních (oddíl I., písm. A).31. Přistane-li (havaruje-li) na území ČSR cizozemský větroň civilní, je nutno postupovati stejným způsobem jako při nouzovém přistání (havarii) cizozemského civilního letadla (oddíl I., písm. B).32. Pro nouzová přistání (havarie) cizozemských větroňů vojenských a policejních, platí obdobně ustanovení oddílu II.Ministr:

V. Nosek, v. r.
Příloha čís. 1 k výnosu ministerstva vnitra čís. 1600/1947-Va/5.Vzor hlášení letecké nehody civilních letadel.a) den, hodina a přesné označení místa nehody,b) typ a označení letadla (není-li typ znám, uvésti např. sportovní, jednomotorový dolnokřídlý jednoplošník, zn. OK-YLN),c) jména členů posádky a cestujících a jejich zdravotní stav (jen když se např. jedná o dvoučlennou posádku a 1 – 2 cestující. Jinak udávat jen počet. Např. 5 ti členná posádka a 10 cestujících),d) stupeň poškození letadla (např. letadlo částečně poškozeno, nebo letadlo velmi těžce poškozeno – zničeno atd.),e) pravděpodobná příčina nehody (např.: podle prohlášení pilota porucha motoru, nebo: letadlo při nízkém letu zachytilo o strom atd.),f) domovský přístav letadla (např.: Vysokoškolský aeroklub Praha).
Vzor depeše.Adresa: Velitelství letecké hlídky SNB Praha-Ruzyně.Dne 20. února 1947 v 10.30 hod. havarovalo na poli 1 km východně železniční stanice Lenešice, okr. Louny, sportovní letadlo OK-FKP. Pilot Karel Novák a cestující František Procházka těžce zraněni. Letadlo zničeno. Příčina havarie neznáma. Letadlo patří aeroklubu Liberec.Velitel stanice Lenešice


vrchní strážmistr Novotný.
Příloha č 2. k výnosu ministerstva vnitra čís. 1600/1947-Va/5.Celní předpisy.Letadla plující z celní ciziny do celního území smějí kromě případů nouze přistati jen na letištích určených celní správou (celních letištích). Také jen s těchto letišť smějí zpravidla odlétati do celní ciziny.Musí-li takové letadlo nezbytně přistati jinde, než na celním letišti, jest letec povinen zpraviti o přistání nejbližší celní nebo jiný finanční úřad nebo orgán (důchodkový kontrolní úřad, berní úřad, finanční stráž apod.), též příslušný národní výbor nebo orgán SNB a pečovati o to, aby se osoby, jež dopravuje letadlem, nevzdálily s místa přistání a aby nic nebylo z letadla odstraněno. Při nouzovém přistání letadla plujícího do celní ciziny nesmí letec příjmouti na letadlo ani zboží, ani cestující, ani jejich zavazadla, leč za dozoru nejbližšího celního úřadu.Jest proto třeba, aby orgánové SNB dohlíželi, aby letec splnil výše uvedené povinnosti, po případě, aby sami o nouzovém přistání letadla plujícího z ciziny nebo do ciziny vyrozuměli nejbližší celní nebo finanční úřad a do příchodu jeho orgánů chránili zájmy celní (finanční) správy).Nebude-li možné zavčas nebo bez značných potíží dosáhnouti některých z výše uvedených celních (finančních) orgánů, vykoná zatím potřebné příslušný orgán SNB. V tomto případě jest oprávněn prohlédnouti letadlo a průkazní listiny a jiné doklady, jež letadlo nese, jakož i porovnati náklad se seznamem nákladu (aby zjistil, zda nějaké zboží chybí, nebo zda bylo přibráno jiné zboží); jest též oprávněn dáti letadlo od dozor, vzíti náklad v prozatímní úschovu a zaříditi vše, co uzná za potřebné. Orgán jest povinen poznamenati na seznamu nákladu výsledek prohlídky i to, co zařídil. Kromě této poznámky opatří též „cestovní zápisník“ nahlédací doložkou.Jestliže pro poškození letadla nebo z jiných důvodů bude nutno pro další dopravu cestujících, jejich zavazadel, nebo zboží, použíti jiných dopravních prostředků, jest třeba, aby celní projednání obchodního zboží provedl orgán celní správy.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář